Kannabiksen, heroiinin ja kokaiinin tuotantoalueet

Kan­na­bik­sen, he­roii­nin ja ko­kaii­nin tuot­toi­sim­mat mark­ki­nat ovat län­si­mais­sa, vaik­ka nii­den pää­tuo­tan­toa­lu­eet ovat Afri­kas­sa, Aa­sias­sa ja Ete­lä-Ame­ri­kas­sa. Suo­meen kan­na­bis-tuot­teet (ham­pus­ta val­mis­tet­ta­vat hasis ja vä­hem­män ma­ri­jua­na) tu­le­vat pää­asias­sa Ma­ro­kos­ta. Se on huu­me­ham­pun suu­rin kas­vat­ta­ja. Hamp­pua vil­jel­lään mo­nis­sa muis­sa­kin pai­kois­sa ja esi­mer­kik­si Kii­nas­sa sitä ta­va­taan vil­li­nä ka­tu­kas­vi­na.

Ko­ka­pen­saas­ta ja­los­te­taan ko­kaii­nia ja crac­kia. Ko­ka­pen­sas­ta vil­jel­lään pää­asias­sa Pe­rus­sa, Bo­li­vias­sa ja Ko­lum­bias­sa. Ko­kaii­nia tuo­te­taan sa­mois­sa mais­sa. Sitä ei po­lii­sin mu­kaan ole laa­jas­sa le­vi­tyk­ses­sä Suo­mes­sa, vaik­ka se on ollut muo­ti­huu­me Yh­dys­val­lois­sa jo pit­kään. Leh­ti­tie­to­jen mu­kaan ko­kaii­ni on al­ka­nut le­vi­tä myös Suo­men ns. eliit­ti­pii­rei­hin. Sen hinta on ai­em­paa ma­ta­lam­pi.

Oo­piu­mu­ni­kos­ta teh­dään oo­piu­min li­säk­si mor­fii­nia ja he­roii­nia. Nii­den suu­rim­mat tuo­tan­toa­lu­eet ovat niin kut­su­tut ”Kul­tai­nen puo­li­kuu” ja ”Kul­tai­nen kol­mio”. Kul­tai­seen puo­li­kuu­hun kuu­lu­vat Af­ga­nis­ta­nin li­säk­si Pa­kis­tan ja Iran. Kul­tai­nen kol­mio taas muo­dos­tuu Bur­mas­ta, Lao­sis­ta ja Thai­maas­ta. La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa ai­na­kin Gua­te­ma­las­sa, Mek­si­kos­sa ja Ko­lum­bias­sa vil­jel­lään myös oo­piu­mu­nik­koa. Ve­nä­jä ja en­ti­set neu­vos­to­ta­sa­val­lat ovat pien­tä tuo­tan­toa lu­kuun ot­ta­mat­ta enem­män kaup­pa­kul­ku­reit­te­jä.

Jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­li­suus kul­jet­taa he­roii­nin Suo­meen pää­asias­sa Pie­ta­rin ja kan­na­bik­sen Es­pan­jan kaut­ta. Ko­kaii­ni tulee tänne Es­pan­jan ja Hol­lan­nin kaut­ta sekä käyt­tä­jä­ryh­mien että jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den tuo­ma­na.