HuumeBoikotin blogi

Tässä blo­gis­sa jul­kais­taan Huu­me­boi­ko­tin tee­moi­hin liit­ty­viä ajan­koh­tai­sia link­ke­jä.

20.6.2009: Espanjassa kasvava huumeongelma

Suuri osa Eurooppaan salakuljetetusta kokaiinista ja kannabiksesta kulkee Espanjan kautta, mikä on nostanut huumeiden käytön Espanjassa jopa alkoholin käyttöä suuremmaksi ongelmaksi.

YLEn Radiouutisten Maailmanpolitiikan arkipäivää 20.6.2009 lähetyksen viimeiset kuusi minuuttia kertovat huumeiden läpikulkumaana olevan Espanjan kasvavasta huumeongelmasta ja seuraavat salakuljetetun kokaiinin jälkiä latinalaiseen Amerikkaan, jossa keskustellaan entistä avoimemmin kokapensaan viljelyn osittaisesta laillistamisesta.

Lähetys on kuunneltavissa YLE Areenalla 170 päivän ajan.

27.11.2008: Huumeet ja kehitys -seminaari Finlandia-talolla

29.6.2008: "Kyllä kokalle ei kokaiinille!"

YLEn ra­dio­uu­tis­ten Maa­il­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää pe­reh­tyi lä­he­tyk­ses­sään 29.6.2008 Ete­lä-Ame­ri­kan ko­kan­vil­je­lyn pe­rin­tee­seen.

Andien intiaanit ovat jo tuhansien vuosien ajan viljelleet kokapensaita ja pureskelleet niiden lehtiä. Boliviassa kokanviljelijöiden keskuudesta noussut presidentti Evo Morales on antanut entistä vapaammat kädet kokanviljelylle, mitä kansainvälinen yhteisö katselee huolestuneena. Samalla Bolivia on kuitenkin kiristänyt huumekaupan vastaista kamppailua.

Lä­he­tys on kuun­nel­ta­vis­sa vuo­den ajan YLE Aree­nal­la.

17.6.2008: YK:n huumeiden vastainen päivä

YK:n kan­sain­vä­lis­tä päi­vää huu­mei­den vää­rin­käy­tön ja huu­mausai­ne­kau­pan vas­tus­ta­mi­sek­si vie­te­tään jäl­leen 17.6.2008. 

Suo­mes­sa ta­pah­tu­maa vie­te­tään jo vii­det­tä ker­taa Value Life! -ta­pah­tu­man mer­keis­sä.

Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä Rau­ta­tien­to­ril­la tiis­tai­na 17. ke­sä­kuu­ta klo 14–20.

Li­sä­tie­to­ja ta­pah­tu­mas­ta: http://​www.​valuelife.​fi/​.

9.4.2008: Huumetuotanto alas elinkeinoja kehittämällä

Kepan tuo­rees­sa ra­por­tis­sa Ruo­kaa ja rau­haa rei­lul­la kaup­pa­po­li­tii­kal­la ker­ro­taan, kuin­ka ”lait­to­mien huu­me­kas­vien vil­je­ly toi­saal­ta elät­tää viisi mil­joo­naa köy­hää vil­je­li­jää ja maa­työ­läis­tä ke­hi­tys­mais­sa, mutta toi­saal­ta huu­meet li­sää­vät mer­kit­tä­väs­ti ke­hi­tys­mai­den tur­vat­to­muut­ta”.

Ra­por­tis­sa to­de­taan, että

Suomen hallituksen tulee päihdetyötä tekevien suomalaisjärjestöjen mielestä korostaa vaihtoehtoisia elinkeinoja tukevien kauppa- ja rahoitussääntöjen tärkeyttä kansainvälisissä keskusteluissa huumekaupan vähentämisestä.

Ra­port­ti on saa­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan Kepan ko­ti­si­vuil­ta.

30.12.2007: Kokaiinia Eurooppaan Länsi-Afrikan kautta

YLEn ra­dio­uu­tis­ten Maa­il­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää ker­toi lä­he­tyk­sen­sä 30.12.2007 vii­mei­ses­sä kym­men­mi­nuut­ti­ses­sa, kuin­ka

kokaiini matkaa Eurooppaan yhä enemmän köyhän Länsi-Afrikan kautta.

Lä­he­tys on kuun­nel­ta­vis­sa vuo­den ajan YLE Aree­nal­la.

1.1.2007: Köyhyyden vähentämisestä huumepolitiikkaa

Köy­hyy­den vä­hen­tä­mi­nen on hyvää huu­me­po­li­tiik­kaa, kir­joit­taa Heik­ki Hii­la­mo Ke­hi­ty­syh­teis­työn pal­ve­lu­kes­kuk­sen eli Kepan edus­kun­ta­vaa­li­ma­te­ri­aa­lis­sa.

Hii­la­mon mu­kaan:

Laaja-alaisella kehityspolitiikalla voitaisiin vähentää tarvetta huumekasvien viljelyyn. Sillä olisi kauaskantoisia vaikutuksia myös sotien ja konfliktien vähentämisessä sekä terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Kir­joi­tus on luet­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan Kepan ko­ti­si­vuil­la.

1.1.2007: HuumeBoikotti-tietoa kesän festareilta

YADin infopisteillä ja Rave Against Drugs -projektin infopöydillä jaetaan tänä vuonna HuumeBoikotti sanoman värikkäästi tiivistävää tietokorttia. YADin infopiste löytyy joka kesä noin kolmeltakymmeneltä festarilta ja Rave Against Drugs -projektin vapaaehtoiset kiertävät teknomusiikkibileitä läpi vuoden.

22.5.2006: Huumeet ja maailmankauppa – pikaopas (PDF)

16.10.2005: Huumesodan monet kasvot

YLEn ra­dio­uu­tis­ten Maa­il­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää ker­toi lä­he­tyk­ses­sään 16.10.2005 huu­mei­den vas­tai­ses­ta so­das­ta.

Oh­jel­man mu­kaan:

Laitonta huumekauppaa vastaan on taisteltu vuosikymmeniä eri puolilla maailmaa enimmäkseen huonolla menestyksellä. Esimerkiksi eteläamerikkalaisessa Kolumbiassa koka-viljelmien tuhoaminen on aiheuttanut mittavia inhimillisiä kärsimyksiä.

Lä­he­tys on kuun­nel­ta­vis­sa tois­tai­sek­si MP3-muo­dos­sa YLEn ko­ti­si­vuil­ta.